Tag Archives: Zażalenie

Nierozpoznanie istoty sprawy

Niedawno minęło pięć lat od wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego niepozornego przepisu, zgodnie z którym Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art. 394(1) § 1(1) k.p.c.). 

Założeniem wprowadzenia tej instytucji było przyspieszenie postępowań i zmiana praktyki sądów odwoławczych, jeśli chodzi o uchylanie wyroków i przekazywanie sprawy do ponownego rozpoznania sądom pierwszej instancji.

Wynikającą z przepisów zasadą jest to, że sąd odwoławczy rozpoznając apelację, powinien rozpoznać sprawę i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie. Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych, takich jak wystąpienie przypadku nieważności postępowania, konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub nierozpoznanie istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji.

Uchylenie wyroku powinno być zatem wyjątkiem. Tymczasem praktyka, jaka ukształtowała się przed 2012 rokiem była zupełnie inna. W skrajnych przypadkach dochodziło do sytuacji, w których sąd odwoławczy uchylał wyrok i przekazywał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania po to, aby przesłuchany został pojedynczy świadek (co miało być równoznaczne z „przeprowadzeniem postępowania dowodowego w całości”, choć w sprawie było już przesłuchiwanych kilku innych świadków).

Taka praktyka prowadziła do przyspieszenia postępowań przed sądami drugiej instancji (ponieważ w sądzie odwołwczym odbywała się piętnastominutowa rozprawa, po czym sprawą znowu zajmował się sąd pierwszej instancji), ale globalnie postępowanie ulegało przedłużeniu. Sprawa wracała do pierwszej instancji, musiałą odczekać na wyznaczenie terminu, potem od wydanego wyroku stronom znowu przysługiwała apelacja… która znowu mogła prowadzić do uchylenia wyroku. W jednej sprawie tego typu przeskakiwanie sprawy między instancjami może wystąpić wielokrotnie.

Przyznam, że kiedy wprowadzono możliwość złożenia zażalenia na wyrok uchylający sprawę do ponownego rozpoznania byłem sceptyczny co do skuteczności tej instytucji. Tymczasem okazało się jednak, że dość szybko przyniosła ona efekty – i sądy odwoławcze zaczęły o wiele wcześniej niż poprzednio przesłuchiwać świadków i przeprowadzać inne dowody, jeśli jest to konieczne.

Kiedy więc możemy spodziewać się uchylenia wyroku pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania?

W kwestii rozumienia pojęć „nierozpoznania istoty sprawy” i konieczności „przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości” pomocne jest orzecznictwo wydawane przez Sąd Najwyższy na podstawie przepisu zacytowanego na początku tego wpisu:

W postanowieniu z dnia 9 marca 2017 roku (sygn. akt I PZ 33/16) Sąd Najwyższy wskazał, co oznacza „nierozpoznanie istoty sprawy”: do nierozpoznania istoty sprawy, o którym stanowi art. 386 § 4 k.p.c., dochodzi wtedy, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy sąd ten zaniechał zbadania materialnoprawnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna albo procesowa unicestwiająca roszczenie. Inaczej rzecz ujmując, sąd pierwszej instancji nie orzeka o istocie sprawy, gdy niezasadnie uwzględni zarzut braku legitymacji czynnej lub biernej bądź orzeknie o roszczeniu w stosunku do strony, której nie przysługiwała w danej sprawie legitymacja materialna (i procesowa), gdy bezpodstawnie uwzględni zarzut przedwczesności powództwa, przedawnienia lub prekluzji dochodzonego roszczenia albo nie rozpatrzy zarzutu pozwanego zmierzającego do oddalenia powództwa, np. zarzutu potrącenia, prawa zatrzymania, nieważności umowy – z powodu przeoczenia lub błędnego przyjęcia, że został on objęty prekluzją procesową.

Z kolei w uzasadnieniu postanowienia z dnia 1 marca 2017 roku (sygn. akt II PZ 29/16), dotyczącego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości Przesłanka uchylenia wyroku, jaką jest konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości zachodzi jedynie wtedy, gdy merytoryczne rozpoznanie sporu przez sąd drugiej instancji wymagałoby przeprowadzenia przez ten sąd całego postępowania dowodowego. Jeżeli konieczne jest jedynie uzupełnienie braków postępowania dowodowego w określonej kwestii lub przeprowadzenie dowodów, które sąd pierwszej instancji bezpodstawnie pominął, nie zachodzi podstawa do uchylenia wyroku, gdyż sąd drugiej instancji, jako sąd merytoryczny, obowiązany jest na podstawie art. 382 k.p.c. uzupełnić postępowanie dowodowe w niezbędnym zakresie (por. np. postanowienie z dnia 16 listopada 2016 r., I PZ 20/16, LEX nr 2166374 i powołane w nim orzecznictwo).

Kiedy zatem uzasadnione będzie uchylenie wyroku?

Przykład

Powód wystąpił z pozwem, w którym żądał od pozwanego zapłaty za wykonane roboty budowlane. Do pozwu dołączył dokumenty uzasadniające roszczenie, wskazał świadków, złożył też wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazał, że roboty częściowo nie zostały wykonane, a częsciowo były wykonane nieprawidłowo – na co przedstawił własnych świadków i dokumenty.

Poza tym podniósł zarzut przedawnienia.

Sąd okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił powództwo – uznając, że roszczenie jest przedawnione.

Sąd tym samym zaniechał badania, czy między stronami w ogóle zawarta była umowa, czy jakiekolwiek roboty zostały przeprowadzone, jak określone było wynagrodzenie i jaka była wartość robót, wreszcie, czy roboty były przeprowadzone prawidłowo.

W apelacji powód skutecznie wykazał, że nie doszło do przedawnienia jego roszczenia.

W tej sytuacji sąd apelacyjny może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji  do jej ponownego rozpoznania, ze względu na nierozpoznanie istoty sprawy (a równocześnie też konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości).

Reklamy

Możliwość komentowania Nierozpoznanie istoty sprawy została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Zarzuty

Terminy procesowe

Postępowanie cywilne z samej swojej istoty jest postępowaniem mocno sformalizowanym. Czynności w takim postępowaniu muszą być dokonywane w określony sposób, w konkretnej formie, wreszcie – w określonych terminach.

Jakie to ma znaczenie? Sfera sformalizowania procesu cywilnego to ta, w której najłatwiej o popełnienie nawet niewielkiego błędu o bardzo ważkich konsekwencjach. Małe pomyłki popełnione w tej sferze bywają o wiele ważniejsze od nawet dużych błędów dotyczących meritum. Przykładowo – powód może przedstawić niektóre tylko dowody, zapominając o ważnych świadkach czy dokumentach, a mimo to wygrać sprawę, jeśli sąd na podstawie pozostałego materiału dowodowego stwierdzi, że roszczenie jest zasadne. Z drugiej strony – opóźnienie się o zaledwie jeden dzień z wniesieniem apelacji, pozbawia stronę możliwości zaskarżenia niekorzystnego wyroku.

Większość czynności procesowych może zostać dokonana albo jedynie w określonym momencie procesu (do pierwszej rozprawy, do chwili zakończenia postępowania w danej instancji), albo w określonym terminie (np. w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem).

Naruszenie tych terminów może prowadzić do konsekwencji drobnych (jak utrata roszczenia o zwrot kosztów sądowych), albo bardzo poważnych (odrzucenie apelacji, faktyczne przegranie sporu).

Dwie najważniejsze kategorie ogólne terminów procesowych to terminy ustawowe i terminy sądowe:

1) Terminy ustawowe to terminy wynikające bezpośrednio z przepisówrozpoczynają bieg od wydarzenia określonego w ustawie i nie mogą być modyfikowane, chociaż mogą zostać przywrócone. Terminami ustawowymi są przykładowo:

a) dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego;

b) dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji;

c) tygodniowy termin na wniesienie zażalenia;

d) dwumiesięczny termin do wniesienia skargi kasacyjnej;

e) dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty.

2) Terminy sądowe to terminy wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego. Takim terminem jest np. obecnie termin do wniesienia odpowiedzi na pozew1.

Termin taki może zostać przedłużony lub skrócony na wniosek zgłoszony przed upływem tego terminu.

1 w uchylonych już przepisach o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych obowiązywał ustawowy dwutygodniowy termin do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Możliwość komentowania Terminy procesowe została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Terminy

Koszty sądowe

Przystępując do sprawy sądowej, trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia wielu kosztów – część z nich ma charakter jawny i oczywisty (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocników), część ukryty i trudny do oszacowania (stracony czas).

Spośród tych wszystkich kosztów opłaty i koszty sądowe są tym elementem, który można ocenić jeszcze przed wniesieniem pozwu i wziąć pod uwagę przy kalkulacjach związanych z podejmowaniu decyzji o wystąpieniu na drogę sądową.

Opłacie sądowej podlegają przede wszystkim pisma inicjujące określony etap postępowania cywilnego – a więc pozew, wniosek o wszczęcie postępowania, apelacja, skarga kasacyjna, zażalenie czy skarga na orzeczenie referendarza – żeby wymienić najistotniejsze.

Podstawowym aktem prawnym określającym wysokość opłat sądowych jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wymieniająca szczegółowo wysokość opłat w licznych kategoriach spraw – jednak w prowadzeniu typowej działalności istotnych jest jedynie kilka z nich.

Opłata stosunkowa i opłata uiszczana w sprawach uproszczonych

W zasadzie to dwie najważniejsze kategorie opłat uiszczanych w większości typowych spraw – w tym praktycznie we wszystkich sprawach o zapłatę.

1) Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100.000 złotych.

W przypadku najbardziej typowych spraw – czyli spraw o zapłatę, wartość przedmiotu sporu to po prostu wysokość żądanej kwoty.

2) W postępowaniu uproszczonym obowiązują opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:

a)      do 2.000 zł – opłata wynosi 30 zł;

b)      ponad 2.000 do 5.000  – opłata wynosi 100 zł;

c)      ponad 5.000 do 7.500 zł – opłata wynosi 250 zł;

d)      ponad 7.500 zł – opłata wynosi 300 zł.

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są przede wszystkim sprawy o roszczenia z umów o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10.000 złotych. W praktyce duża część spraw w przypadku typowego przedsiębiorcy ma szansę należeć do tej właśnie kategorii.

Opłaty w postępowaniu uproszczonym są z reguły nieco korzystniejsze, niż byłoby to w przypadku stosowania w tych sprawach opłat stosunkowych.

Opłata w sprawach nakazowych oraz w sprawach rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

W obu tych postępowaniach, w przypadku gdy pozew podlega opłacie stosunkowej, wynosi ona 1,25% wartości przedmiotu sporu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone jest – jak sama nazwa wskazuje – w formie elektronicznej, a sprawy rozpoznaje Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (jak na razie to jedyny taki sąd).

Z kolei postępowanie nakazowe może się toczyć jedynie wówczas, gdy powód dysponuje szczególnymi dokumentami, potwierdzającymi jego roszczenie – takimi jak dokument urzędowy, faktura zaakceptowana przez dłużnika, czy weksel.

Opłaty w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy charakteryzują się znaczącym uprzywilejowaniem pracownika względem pracodawcy. Tym bardziej należy podkreślić, że jeśli chodzi o opłaty sądowe pozycja obu stron jest częściowo zrównana.

W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązując następujące opłaty:

a) w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 50.000 złotych:

– pozew wnoszony przez pracownika nie podlega opłacie;

– pozew wnoszony przez pracodawcę podlega opłacie na zasadach ogólnych;

– środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjnej) podlegają opłacie w wysokości 30 złotych;

b) w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 50.000 złotych:

– wszystkie opłaty są ponoszone na zasadach ogólnych.

Opłaty stałe 

Poza głównymi opłatami, zależnymi od wysokości przedmiotu sporu, które wskazałem wyżej, w wielu kategoriach spraw uiszczane są opłaty stałe.

Opłaty stałe różnią się między sobą co do wysokości, ale wszystkie mieszczą się w przedziale od 30 do 5.000 złotych.

Opłaty stałe uiszczane są przykładowo w sprawach o:

– ochronę dóbr osobistych – 600 zł;

– ochronę niemajątkowych praw autorskich oraz niemajątkowych praw związanych z własnością przemysłową – 600 zł;

– naruszenie posiadania – 200 zł;

– rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki – 2.000 zł;

– uchylenie (lub stwierdzenie nieważności) uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia – 2.000 zł;

– zniesienie współwłasności – 1.000 zł (ale w przypadku zgodnego wniosku – 300 zł);

– większość wniosków o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie stałej w wysokości 200 lub 150 zł.

Skarga na czynności komornika również podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego (jeśli nie został zawarty w pozwie lub wniosku inicjującym postępowanie) podlega opłacie w wysokości 100 zł.

A poza nimi pozostaje jeszcze ogromna liczba innych opłat pobieranych w konkretnych typach spraw.

Zażalenie

Opłata sądowa od zażaleń wynosi 1/5 opłaty określonej na zasadach ogólnych.

Inne koszty

Poza opłatami sądowymi w wielu sprawach istotnym wydatkiem obciążającym strony są koszty opinii biegłego. W trakcie postępowania zaliczkę na sporządzenie opinii biegłego uiszcza ta strona, która wnosi o przeprowadzenie takiego dowodu – ostateczne koszty sporządzenia opinii ponosi (co do zasady) strona przegrywająca sprawę.

Koszty opinii biegłego zależą od jego specjalności, a także poziomu skomplikowania sprawy. W ogromnej większości koszty opinii biegłego mieszczą się w kwocie kilku tysięcy złotych, chociaż zdarzają się sprawy, w których koszty opinii biegłego wynoszą dziesiątki tysięcy złotych (a mogą być nawet wyższe).

Problematyka opłat sądowych wiąże się także z dwoma bardzo ważnymi elementami postępowania cywilnego – możliwością zwolnienia od kosztów sądowych, oraz kwestią zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez stronę przeciwną w razie przegrania sporu.

Możliwość komentowania Koszty sądowe została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe