Tag Archives: Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej – przedsiębiorcy

Jedną z pojawiających się często wątpliwości dotyczących postępowania pojednawczego jest kwestia tego, do jakiego sądu należy skierować wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach między przedsiębiorcami.

Co do zasady do rozpoznawania sporów między przedsiębiorcami właściwe są sądy gospodarcze – czyli wydziały gospodarcze sądów rejonowych i okręgowych,  uchylenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych niczego w tym zakresie nie zmieniło.

Jeśli jednak chodzi o zawezwanie do próby ugodowej, zgodnie z art. 185 kodeksu postępowania cywilnego – jest ono wnoszone do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla dłużnika. Co to oznacza:

1) Sąd rejonowy jest właściwy nawet wtedy, gdy ze względu na wartość przedmiotu sporu, albo specyfikę sporu, do jego rozpoznania właściwy byłby sąd okręgowy.

2) Właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania/siedziby wzywanego, nawet jeśli ze względu na przepisy szczególne do rozpoznania sprawy właściwy byłby lub mógłby być inny sąd.

3) Wreszcie – odpowiadając na pytanie postanowione na początku wpisu – jeśli wzywanym jest przedsiębiorca, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien zostać skierowany do sądu rejonowego jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a nie do sądu gospodarczego. Sąd gospodarczy nie jest bowiem sądem ogólnie właściwym lecz sądem właściwym do rozpoznawania jedynie określonych sporów (między przedsiębiorcami).

Przykład

Przedsiębiorca z siedzibą w Białej Podlaskiej w związanym z prowadzoną działalnością sporze z innym przedsiębiorcą powinien zostać pozwany zgodnie z właściwością ogólną przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku (wydziałem gospodarczym tego sądu). Zawezwanie do próby ugodowej w tej samej sprawie powinno jednak zostać skierowane do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Comments Off on Zawezwanie do próby ugodowej – przedsiębiorcy

Filed under Postępowanie sądowe

Zawezwanie do próby ugodowej – niestawiennictwo

Zawezwanie do próby ugodowej to wygodne narzędzie przerwania biegu przedawnienia i (dużo rzadziej) szansa na faktyczne zawarcie ugody i uniknięcie kosztownego procesu sądowego.

Najczęściej jednak strony postępowania pojednawczego nawet nie udają, że faktycznie zależy im na zawarciu ugody. Jeśli stawiają się na posiedzenie to jedynie po to, żeby powiedzieć, iż nie widzą możliwości zawarcia ugody.

Zdarza się też, że co najmniej jedna ze stron nie stawia się na posiedzeniu pojednawczym.

Najczęściej jest to wzywany. Z punktu wzywającego jest to sytuacja niezbyt problematyczna – w końcu podstawowym celem zawezwania do próby ugodowej jest uzyskanie przerwania biegu przedawnienia – a to się już dokonało.

W takiej sytuacji wzywający ma możliwość żądania od przeciwnika zwrotu kosztów spowodowanych postępowaniem pojednawczym dopiero, jeśli wniesie w tej sprawie pozew. Zwrot kosztów postępowania pojednawczego zostanie wówczas przyznany w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie – co więcej otrzyma on zwrot tych kosztów niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra sprawę.

W praktyce dużo rzadziej zdarza się sytuacja odwrotna – wzywany stawia się na posiedzenie pojednawcze, na którym nie pojawi się wzywający.

W takim przypadku, wezwany ma możliwość zrekompensowania straconego czasu, wnosząc o zwrot kosztów postępowania od wzywającego. Koszty zostają przyznane w postanowieniu wydawanym przez sąd na zakończenie postępowania pojednawczego.

Zwrot kosztów postępowania pojednawczego dokonywany jest na zasadach ogólnych.

Niestety nawet w takiej sytuacji dochodzi do przerwania biegu przedawnienia.

Comments Off on Zawezwanie do próby ugodowej – niestawiennictwo

Filed under Postępowanie sądowe, Ugoda