Tag Archives: Wartość przedmiotu sporu

Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która oczekuje obecnie na podpis prezydenta, pośród wielu wprowadzanych zmian, przynosi także istotne rozszerzenie zakresu postępowania uproszczonego. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, w postępowaniu uproszczonym mają być rozpoznawane sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. 

Obecnie granicą jest kwota 10.000 złotych.

Równocześnie ustawa nie zmienia ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że (o ile nie zostaną dokonane dalsze zmiany przepisów) w dalszym ciągu najwyższą opłatą w postępowaniu uproszczonym będzie opłata w wysokości 300 złotych, przewidziana dla spraw o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 7.500 złotych.

Oznacza to istotne obniżenie opłat. W przypadku roszczenia w wysokości 20.000 złotych rozpoznawanego na zasadach ogólnych, opłata sądowa wynosi 1.000 złotych (5% wartości roszczenia), tymczasem jeśli sprawa o tej wartości będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, powód będzie zobowiązany do uiszczenia jedynie opłaty w wysokości 300 złotych.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 roku.

 

Reklamy

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Zmiany przepisów

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone to tryb przeznaczony do rozpoznawania spraw drobnych i – przynajmniej w założeniu – nieskomplikowanych.

Zasadniczo w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są dwie kategorie spraw:

a) Sprawy drobne o roszczenia wynikające z umów (o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej dziesięciu tysięcy złotych); oraz o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej (jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych);

b) Sprawy o zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych oraz korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej1 – do kwoty siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych.

Postępowanie uproszczone charakteryzuje się szeregiem cech szczególnych:

1) Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz wnioski dowodowe muszą zostać wniesione na urzędowym formularzu (wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz w siedzibach sądów).

2) Jednym pozwem można dochodzić roszczeń z tej samej umowy, albo umów tego samego rodzaju – innego rodzaju połączenie roszczeń w jednym pozwie jest niedopuszczalne.

3) Nie można zgłosić interwencji głównej, ani ubocznej, niedopuszczalne są także zmiany podmiotowe.

4) Niedopuszczalne są zmiany powództwa.

5) Powództwo wzajemne i zgłoszenie zarzutu potrącenia jest możliwe tylko jeśli wzajemne roszczenia nadawałyby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

6) Apelacja w postępowaniu uproszczonym może zostać oparta wyłącznie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zarzutach naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Jeśli sprawa jest szczególnie zawiła lub wymaga wiadomości specjalnych, sąd rozpoznaje ją zgodnie z przepisami ogólnymi.

1 Dokładny zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 5051. Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1)   o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

2)   o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe