Tag Archives: Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która oczekuje obecnie na podpis prezydenta, pośród wielu wprowadzanych zmian, przynosi także istotne rozszerzenie zakresu postępowania uproszczonego. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, w postępowaniu uproszczonym mają być rozpoznawane sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. 

Obecnie granicą jest kwota 10.000 złotych.

Równocześnie ustawa nie zmienia ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że (o ile nie zostaną dokonane dalsze zmiany przepisów) w dalszym ciągu najwyższą opłatą w postępowaniu uproszczonym będzie opłata w wysokości 300 złotych, przewidziana dla spraw o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 7.500 złotych.

Oznacza to istotne obniżenie opłat. W przypadku roszczenia w wysokości 20.000 złotych rozpoznawanego na zasadach ogólnych, opłata sądowa wynosi 1.000 złotych (5% wartości roszczenia), tymczasem jeśli sprawa o tej wartości będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, powód będzie zobowiązany do uiszczenia jedynie opłaty w wysokości 300 złotych.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 roku.

 

Reklamy

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Zmiany przepisów

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone to tryb przeznaczony do rozpoznawania spraw drobnych i – przynajmniej w założeniu – nieskomplikowanych.

Zasadniczo w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są dwie kategorie spraw:

a) Sprawy drobne o roszczenia wynikające z umów (o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej dziesięciu tysięcy złotych); oraz o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej (jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych);

b) Sprawy o zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych oraz korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej1 – do kwoty siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych.

Postępowanie uproszczone charakteryzuje się szeregiem cech szczególnych:

1) Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz wnioski dowodowe muszą zostać wniesione na urzędowym formularzu (wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz w siedzibach sądów).

2) Jednym pozwem można dochodzić roszczeń z tej samej umowy, albo umów tego samego rodzaju – innego rodzaju połączenie roszczeń w jednym pozwie jest niedopuszczalne.

3) Nie można zgłosić interwencji głównej, ani ubocznej, niedopuszczalne są także zmiany podmiotowe.

4) Niedopuszczalne są zmiany powództwa.

5) Powództwo wzajemne i zgłoszenie zarzutu potrącenia jest możliwe tylko jeśli wzajemne roszczenia nadawałyby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

6) Apelacja w postępowaniu uproszczonym może zostać oparta wyłącznie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zarzutach naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Jeśli sprawa jest szczególnie zawiła lub wymaga wiadomości specjalnych, sąd rozpoznaje ją zgodnie z przepisami ogólnymi.

1 Dokładny zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 5051. Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1)   o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

2)   o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe

Powództwo wzajemne

Specyficznym środkiem obrony pozwanego jest możliwość wniesienia przez niego powództwa wzajemnego. Powództwo wzajemne tym różni się od innych sposobów obrony pozwanego, że jego celem jest nie tyle doprowadzenie do oddalenia powództwa, ale realizacji własnego roszczenia pozwanego.

Pozew wzajemny można wnieść, jeśli roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. W praktyce – w najpowszechniejszej kategorii spraw, czyli sprawach o zapłatę, powództwo wzajemne również dotyczące zapłaty jest co do zasady dopuszczalne.

Pozew wzajemny co do zasady nie różni się w istotny sposób od pozwu tradycyjnego i musi zawierać te same elementy, które zawiera pozew zwyczajny, a więc przede wszystkim – dokładne określenie żądania, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie okoliczności faktycznych (art. 187 § 1 k.p.c.). Od pozwu wzajemnego należy także uiścić opłatę – o ile powód wzajemny nie jest zwolniony od kosztów sądowych.

Pozew wzajemny może zostać wniesiony w odpowiedzi na pozew lub w oddzielnym piśmie, jednak nie później niż na pierwszej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego

Pozew wzajemny jest wnoszony do sądu pozwu głównego, niezależnie od tego, jaka byłaby właściwość miejscowa, gdyby został złożony samodzielnie..

Ograniczenia możliwości wnoszenia pozwu wzajemnego

Niektóre przepisy o postępowaniach odrębnych wprowadzają ograniczenie w możliwości wnoszenia pozwu wzajemnego, należą do nich:

1) Sprawy o naruszenie posiadania, w których powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.

2) Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne w postępowaniu nakazowym.

3) W postępowaniu uproszczonym powództwo wzajemne jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że roszczenie pozwanego nadawałoby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

4) Brak możliwości wnoszenia powództwa wzajemnego przewidywały też uchylone przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

(Oprócz tego ograniczenie wniesienia powództwa wzajemnego występuje w sprawach wykraczających poza zakres tematyczny tego bloga – np. w niektórych kategoriach spraw rodzinnych).

Możliwość komentowania Powództwo wzajemne została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe

Koszty sądowe

Przystępując do sprawy sądowej, trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia wielu kosztów – część z nich ma charakter jawny i oczywisty (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocników), część ukryty i trudny do oszacowania (stracony czas).

Spośród tych wszystkich kosztów opłaty i koszty sądowe są tym elementem, który można ocenić jeszcze przed wniesieniem pozwu i wziąć pod uwagę przy kalkulacjach związanych z podejmowaniu decyzji o wystąpieniu na drogę sądową.

Opłacie sądowej podlegają przede wszystkim pisma inicjujące określony etap postępowania cywilnego – a więc pozew, wniosek o wszczęcie postępowania, apelacja, skarga kasacyjna, zażalenie czy skarga na orzeczenie referendarza – żeby wymienić najistotniejsze.

Podstawowym aktem prawnym określającym wysokość opłat sądowych jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wymieniająca szczegółowo wysokość opłat w licznych kategoriach spraw – jednak w prowadzeniu typowej działalności istotnych jest jedynie kilka z nich.

Opłata stosunkowa i opłata uiszczana w sprawach uproszczonych

W zasadzie to dwie najważniejsze kategorie opłat uiszczanych w większości typowych spraw – w tym praktycznie we wszystkich sprawach o zapłatę.

1) Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100.000 złotych.

W przypadku najbardziej typowych spraw – czyli spraw o zapłatę, wartość przedmiotu sporu to po prostu wysokość żądanej kwoty.

2) W postępowaniu uproszczonym obowiązują opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:

a)      do 2.000 zł – opłata wynosi 30 zł;

b)      ponad 2.000 do 5.000  – opłata wynosi 100 zł;

c)      ponad 5.000 do 7.500 zł – opłata wynosi 250 zł;

d)      ponad 7.500 zł – opłata wynosi 300 zł.

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są przede wszystkim sprawy o roszczenia z umów o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10.000 złotych. W praktyce duża część spraw w przypadku typowego przedsiębiorcy ma szansę należeć do tej właśnie kategorii.

Opłaty w postępowaniu uproszczonym są z reguły nieco korzystniejsze, niż byłoby to w przypadku stosowania w tych sprawach opłat stosunkowych.

Opłata w sprawach nakazowych oraz w sprawach rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

W obu tych postępowaniach, w przypadku gdy pozew podlega opłacie stosunkowej, wynosi ona 1,25% wartości przedmiotu sporu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone jest – jak sama nazwa wskazuje – w formie elektronicznej, a sprawy rozpoznaje Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (jak na razie to jedyny taki sąd).

Z kolei postępowanie nakazowe może się toczyć jedynie wówczas, gdy powód dysponuje szczególnymi dokumentami, potwierdzającymi jego roszczenie – takimi jak dokument urzędowy, faktura zaakceptowana przez dłużnika, czy weksel.

Opłaty w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy charakteryzują się znaczącym uprzywilejowaniem pracownika względem pracodawcy. Tym bardziej należy podkreślić, że jeśli chodzi o opłaty sądowe pozycja obu stron jest częściowo zrównana.

W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązując następujące opłaty:

a) w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 50.000 złotych:

– pozew wnoszony przez pracownika nie podlega opłacie;

– pozew wnoszony przez pracodawcę podlega opłacie na zasadach ogólnych;

– środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjnej) podlegają opłacie w wysokości 30 złotych;

b) w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 50.000 złotych:

– wszystkie opłaty są ponoszone na zasadach ogólnych.

Opłaty stałe 

Poza głównymi opłatami, zależnymi od wysokości przedmiotu sporu, które wskazałem wyżej, w wielu kategoriach spraw uiszczane są opłaty stałe.

Opłaty stałe różnią się między sobą co do wysokości, ale wszystkie mieszczą się w przedziale od 30 do 5.000 złotych.

Opłaty stałe uiszczane są przykładowo w sprawach o:

– ochronę dóbr osobistych – 600 zł;

– ochronę niemajątkowych praw autorskich oraz niemajątkowych praw związanych z własnością przemysłową – 600 zł;

– naruszenie posiadania – 200 zł;

– rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki – 2.000 zł;

– uchylenie (lub stwierdzenie nieważności) uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia – 2.000 zł;

– zniesienie współwłasności – 1.000 zł (ale w przypadku zgodnego wniosku – 300 zł);

– większość wniosków o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie stałej w wysokości 200 lub 150 zł.

Skarga na czynności komornika również podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego (jeśli nie został zawarty w pozwie lub wniosku inicjującym postępowanie) podlega opłacie w wysokości 100 zł.

A poza nimi pozostaje jeszcze ogromna liczba innych opłat pobieranych w konkretnych typach spraw.

Zażalenie

Opłata sądowa od zażaleń wynosi 1/5 opłaty określonej na zasadach ogólnych.

Inne koszty

Poza opłatami sądowymi w wielu sprawach istotnym wydatkiem obciążającym strony są koszty opinii biegłego. W trakcie postępowania zaliczkę na sporządzenie opinii biegłego uiszcza ta strona, która wnosi o przeprowadzenie takiego dowodu – ostateczne koszty sporządzenia opinii ponosi (co do zasady) strona przegrywająca sprawę.

Koszty opinii biegłego zależą od jego specjalności, a także poziomu skomplikowania sprawy. W ogromnej większości koszty opinii biegłego mieszczą się w kwocie kilku tysięcy złotych, chociaż zdarzają się sprawy, w których koszty opinii biegłego wynoszą dziesiątki tysięcy złotych (a mogą być nawet wyższe).

Problematyka opłat sądowych wiąże się także z dwoma bardzo ważnymi elementami postępowania cywilnego – możliwością zwolnienia od kosztów sądowych, oraz kwestią zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez stronę przeciwną w razie przegrania sporu.

Możliwość komentowania Koszty sądowe została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe