Tag Archives: Pełnomocnictwo procesowe

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego pracownikowi przedsiębiorcy

Prokura to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 k.c.). Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub do pewnego rodzaju czynności.

Wczoraj – 24 lipca 2013 roku – Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, dotyczące tego czy prokurent jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, pracownikowi przedsiębiorcy, na podstawie art. 87 § 2 k.p.c.

Art. 87 § 2 k.p.c.

Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu prokurent banku nie mógł udzielić pełnomocnictwa dyrektorom banku do reprezentowania banku przed sądem, a dyrektorzy nie mogli udzielić dalszego pełnomocnictwa kierownikowi bankowości detalicznej i doradcy klienta. W ocenie Sądu Okręgowego prokurent mógł udzielić pełnomocnictwa tylko adwokatowi lub radcy prawnemu.

Sąd Najwyższy nie podzielił poglądu tarnobrzeskiego Sądu i w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku (sygn. akt III CZP 45/13) uznał, że ​prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

W praktyce taki tryb udzielania pełnomocnictw przez podmioty o wielopoziomowej strukturze (na przykład właśnie banki) występuje dość często. Sąd Najwyższy w cytowanej powyżej uchwale potwierdził, że jest on prawidłowy.

Reklamy

Możliwość komentowania Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego pracownikowi przedsiębiorcy została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe