Tag Archives: Nowelizacja k.p.c.

Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która oczekuje obecnie na podpis prezydenta, pośród wielu wprowadzanych zmian, przynosi także istotne rozszerzenie zakresu postępowania uproszczonego. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, w postępowaniu uproszczonym mają być rozpoznawane sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. 

Obecnie granicą jest kwota 10.000 złotych.

Równocześnie ustawa nie zmienia ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że (o ile nie zostaną dokonane dalsze zmiany przepisów) w dalszym ciągu najwyższą opłatą w postępowaniu uproszczonym będzie opłata w wysokości 300 złotych, przewidziana dla spraw o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 7.500 złotych.

Oznacza to istotne obniżenie opłat. W przypadku roszczenia w wysokości 20.000 złotych rozpoznawanego na zasadach ogólnych, opłata sądowa wynosi 1.000 złotych (5% wartości roszczenia), tymczasem jeśli sprawa o tej wartości będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, powód będzie zobowiązany do uiszczenia jedynie opłaty w wysokości 300 złotych.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 roku.

 

Reklamy

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone do 20 000 złotych została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Zmiany przepisów

Nowelizacja k.p.c.

7 lipca 2013 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja jest niewielka ale wprowadza kilka istotnych zmian:

1) Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać:

numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną (jeśli powód ma obowiązek posiadania takiego numeru);

numer KRS lub numer NIP powoda niebędącego osobą fizyczną.

2) Ustawa nakłada dodatkowy obowiązek na sądy, które z urzędu będą ustalać numer PESEL, NIP lub KRS pozwanego.

3) Nie dotyczy to jednak elektronicznego postępowania upominawczego – tutaj obowiązek podania numeru PESEL lub NIP pozwanego spoczywa na powodzie.

4) Nowelizacja wprowadza także dalsze zmiany do przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym:

– od dnia wejścia w życie nowelizacji w EPU możliwe będzie dochodzenie jedynie roszczeń, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu;

sąd będzie uprawniony do skazania na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wobec niezachowania należytej staranności podał nieprawidłowe dane dotyczące pozwanego (adres zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS);

– w przypadku przekazania sprawy sądowi właściwości ogólnej, sąd ten będzie każdorazowo wzywał powoda do uiszczenia różnicy między opłatą sądową od pozwu w EPU, a opłatą sądową na zasadach ogólnych.

5) Na komorników zostaje nałożony obowiązek bardzo szerokiego pouczania dłużników o przysługujących im uprawnieniach.

6) Pozwany utracie mocy przez nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w całości lub części będzie miał możliwość uzyskania postanowienia sądu lub referendarza sądowego, potwierdzającego tę okoliczność.

7) Wprowadzony zostaje także dodatkowa podstawa do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, w której nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny został uznany za doręczony po podwójnej awizacji, mimo nieodebrania przesyłki przez pozwanego pod adresem wskazanym przez powoda – jeśli adres ten był inny, niż ustalony w postępowaniu egzekucyjnym.

Z drobnymi wyjątkami nowelizacja dotyczy spraw wszczętych po jej wejściu w życie.

Możliwość komentowania Nowelizacja k.p.c. została wyłączona

Filed under Zmiany przepisów