Category Archives: Prawo pracy

Koszty sądowe w postępowaniu przed sądem pracy

Jednym z założeń zarówno prawa pracy, jak i postępowania sądowego z zakresu spraw pracowniczych jest ułatwienie dochodzenia roszczeń przez pracownika. Jednym z przykładów tej preferencji mogą być przepisy dotyczące kosztów postępowania sądowego. W praktyce jednak – w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem cywilnym – także pracodawca korzysta ze znaczących preferencji w zakresie ponoszonych kosztów.

Jakie są zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy? Kwestia ta jest uregulowana przede wszystkim w dwóch przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Art. 35

1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Art. 96

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: 

(…)

4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 36.

Co to oznacza w praktyce?

1) W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 złotych:

a) Pracownik nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej od pozwu.

b) Pracodawca uiszcza opłatę od pozwu na zasadach ogólnych.

c) Zarówno pracownik, jak i pracodawca uiszczają opłatę od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w wysokości 30 złotych.

2) W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 50.000 złotych obie strony mają obowiązek uiszczania opłat sądowych na zasadach ogólnych1.

Zwrot kosztów między stronami

Zwrot kosztów sądowych przeciwnikowi przez stronę przegrywającą jest dokonywany na zasadach ogólnych, przepisy nie przewidują obecnie w tym zakresie żadnych preferencji dla pracownika

Reklamy

Możliwość komentowania Koszty sądowe w postępowaniu przed sądem pracy została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Prawo pracy

Terminy w prawie pracy

Warto pamiętać o tym, że prawo pracy (oraz postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy), mimo iż jest bardzo korzystne dla pracowników, wprowadza równocześnie bardzo krótki termin dla pracowników na dochodzenie niektórych (bardzo istotnych) roszczeń:

a) Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę może zostać wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;

b) Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (jak również w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę) – może zostać wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę (albo wygaśnięcia tej umowy);

c) Żądanie nawiązania umowy o pracę – może zostać wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy;

d) Żądanie sprostowania świadectwa pracy – może zostać wniesione do sądu w terminie 7 dni od zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Terminy te mają charakter swoisty – z jednej strony najbliżej im bowiem do terminów prekluzyjnych, mogą jednak zostać przywrócone przez sąd na podstawie art. 265 § 1 kodeksu pracy, tak jak terminy procesowe.

Możliwość komentowania Terminy w prawie pracy została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Prawo pracy