Category Archives: Postępowanie egzekucyjne

Czynność procesowa dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela

Wierzyciel, którego nierzetelny dłużnik wyzbywa się majątku z jego pokrzywdzeniem, może skorzystać z tzw. skargi pauliańskiej. Wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, a dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela i osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem tej czynności.

W orzecznictwie sądów nie budzi wątpliwości, że wierzyciel może kwestionować za pomocą skargi pauliańskiej nie tylko czynności prawne dłużnika, ale także niektóre czynności procesowe np. zawarcie ugody, uznanie.

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną wobec niego czynności procesowej dłużnika polegającej na wyrażeniu przez niego zgody w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielowi bez pełnego ekwiwalentu z jego strony.1

Taka czynność dłużnika może bowiem prowadzić do pokrzywdzenia wierzyciela, który nie będzie mógł prowadzić egzekucji ani z rzeczy (która stała się wyłączną własnością drugiego współwłaściciela niebędącego dłużnikiem) ani z kwoty pieniężnej otrzymanej przez dłużnika w ramach spłaty (której dłużnik się zrzekł lub zgodził się na zaniżoną spłatę).

1 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 roku, sygn. III CZP 56/15

Reklamy

Możliwość komentowania Czynność procesowa dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela została wyłączona

Filed under Postępowanie egzekucyjne, Postępowanie sądowe, Windykacja

Opłaty egzekucyjne w połączonych sprawach

W praktyce pojawiały się dotąd wątpliwości, czy w przypadku połączenia przez komornika kilku spraw egzekucyjnych prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika jedną opłatę egzekucyjną (stosunkową) czy też pobiera odrębne opłaty stosunkowe w każdej z połączonych spraw.

Wątpliwość wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 maja 2015 roku (sygn. III CZP 14/15) uznając, że w razie połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie.

Wysokość opłaty pobranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w sprawie, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Możliwość komentowania Opłaty egzekucyjne w połączonych sprawach została wyłączona

Filed under Postępowanie egzekucyjne, Windykacja