Dochodzenie roszczeń od inwestora przez członka konsorcjum

O uzyskanie zamówienia publicznego często ubiegają się podmioty działające w formie konsorcjum. Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czyli zamawiający może dochodzić roszczeń od wszystkich wykonawców (uczestników konsorcjum) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z wykonawców zwalnia pozostałych.

A jak wygląda sytuacja, gdy to członek konsorcjum dochodzi roszczeń od inwestora? Czy może występować przed sądem samodzielnie czy też konieczny jest udział wszystkich członków konsorcjum?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego decydują o tym postanowienia umowy konsorcjum. To treść umowy konsorcjum rozstrzyga, czy istnieje współuczestnictwo uczestników konsorcjum, dochodzących od zamawiającego (inwestora) roszczeń związanych z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.1

Problem, czy z pozwem może skutecznie wystąpić tylko jeden z członków konsorcjum wystąpił między innymi w poniższej sprawie:

Wykonawca dochodził od inwestora łącznie kwoty 449.475 zł, z czego kwoty 365.573 zł jako uzyskanej bezpodstawnie wskutek nieuzasadnionej realizacji gwarancji bankowej oraz kwoty 83.902 zł jako pozostałego do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowalne zawartej z inwestorem przez konsorcjum. Wykonawca wygrał przed sądem I i II instancji, Sąd Najwyższy uchylił jednak wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Jednym z zarzutów podnoszonych przez pozwanego inwestora był brak udziału w sprawie drugiego członka konsorcjum, którego udział – zdaniem inwestora – był konieczny. Sąd Najwyższy tego zarzutu nie podzielił, a wyrok uchylił w wyniku uwzględnienia innego zarzutu.

Uczestnicy konsorcjum mogą, lecz nie muszą występować wobec osób trzecich we wspólnym imieniu. W zależności od ukształtowania umowy konsorcjum uczestnik konsorcjum może samodzielnie występować w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem dla wszystkich uczestników konsorcjum bądź tylko dla siebie. Tak więc z samego istnienia konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo konieczne po stronie powodów, to znaczy, że nie zawsze w sprawie muszą występować w charakterze powodów wszyscy uczestnicy konsorcjom. Nie można bowiem stawiać znaku równości pomiędzy spółką cywilną a konsorcjum. W konkretnej sytuacji konsorcjum może bowiem stanowić jednocześnie spółkę cywilną, ale nie jest to regułą.

Prawo zamówień publicznych przewiduje łączną reprezentację wykonawców jedynie w odniesieniu do etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania (w tym w przedmiocie skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych tą ustawą, np. żądania zwrotu wadium). Prawo zamówień publicznych nie odnosi się natomiast do postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zatem, aby ustalić, czy w konkretnej sprawie konieczne jest występowanie w charakterze powodów przez wszystkich członków konsorcjum czy też nie, konieczne jest przeanalizowanie umowy konsorcjum, której treść jest w tym zakresie decydująca.

1 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 roku, sygn. akt V CSK 177/14

 

Reklamy

Możliwość komentowania Dochodzenie roszczeń od inwestora przez członka konsorcjum została wyłączona

Filed under Postępowanie gospodarcze, Spory budowlane

Możliwość komentowania jest wyłączona.