Zabezpieczenie roszczenia

Co to jest zabezpieczenie?

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, którego celem jest zapewnienie, aby orzeczenie, które zapadnie w danej sprawie mogło zostać w przyszłości skutecznie wykonane.

Przykład 1

Powód wniósł pozew z żądaniem zapłaty kwoty 100.000 złotych. Powód wie, że pozwany posiada majątek wystarczający na zapłatę dochodzonej kwoty. Postępowanie o zapłatę do czasu wydania prawomocnego wyroku może potrwać ponad 2 lata. Powód obawia się, że pozwany dokona takich przesunięć w swoim majątku (np. darowizny, wniesienie aportem do innego podmiotu, wypłata środków pieniężnych z rachunków bankowych), że nie będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej egzekucji z majątku pozwanego. Powód może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Kto i w jakich sprawach może żądać udzielenia zabezpieczenia?

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania w każdej sprawie cywilnej (zarówno procesowej jak i nieprocesowej) podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny.

Osoba, która żąda udzielenia zabezpieczenia to uprawniony, a osoba przeciwko której ma zostać udzielone zabezpieczenie to obowiązany.

Na jakim etapie sprawy można żądać udzielenia zabezpieczenia?

Zabezpieczenia można żądać:

– przed wszczęciem postępowania

– w toku postępowania

– po uzyskaniu tytułu wykonawczego (czyli po wydaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności) można żądać udzielenia zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nadszedł.

Jeżeli zabezpieczenie jest udzielone przed wszczęciem postępowania, Sąd wyznacza termin, w jakim powinno być wniesione pismo wszczynające postępowanie. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Jeżeli pismo (np. pozew) nie zostanie wniesione w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie upada.

Kiedy Sąd udzieli zabezpieczania?

Sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie, jeżeli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki:

roszczenie zostało uprawdopodobnione oraz

interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia został uprawdopodobniony

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem przyspieszonym i względnie odformalizowanym, dlatego nie jest konieczne udowodnienie roszczenia i interesu prawnego, ale wystarczy ich uprawdopodobnienie. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie został złożony przed wszczęciem postępowania, to na etapie rozpoznawania tego wniosku Sąd nie zna stanowiska drugiej strony postępowania, jej zarzutów i dowodów.  Druga strona postępowania dowiaduje się o zabezpieczeniu dopiero po wydaniu przez Sąd postanowienia.

Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest wraz z pozwem, wystarczy odwołanie się do dokumentów uzasadniających żądanie pozwu. Natomiast, jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest już w toku postępowania, sąd ocenia zasadność wniosku nie tylko na podstawie dokumentów złożonych przez uprawnionego, ale na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, np. także na podstawie odpowiedzi na pozew złożonej przez obowiązanego.

Interes prawny ma kluczowe znaczenie dla postępowania zabezpieczającego. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy:

– brak zabezpieczenia uniemożliwi wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub

– brak zabezpieczenia poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub

– brak zabezpieczenia w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przykład 2

Obowiązany obciąża swój majątek, wyzbywa się składników majątku, niewłaściwie zarządza majątkiem.

Wyjątki

W następujących sprawach nie ma obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego, a wystarczy tylko uprawdopodobnienie roszczenia, aby uzyskać zabezpieczenie:

– w sprawach o alimenty

– w sprawach o rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych treścią dożywocia na dożywotnią rentę

– w sprawach o wynagrodzenie za pracę.

Właściwość Sądu

Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest ten sąd, który jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a w braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia co do zasady podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu przez Sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

Doręczenie postanowienia

Co do zasady, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza tylko uprawnionemu. Doręczenia obowiązanemu dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia. Oznacza to, że obowiązany dowiaduje się o udzieleniu przeciwko niemu zabezpieczenia dopiero od komornika z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Celem jest zaskoczenie dłużnika i uniemożliwienie wyzbycia się lub uszczuplenia majątku przez dłużnika.

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Upadek zabezpieczenia

Zabezpieczenie upada w następujących sytuacjach:

– w przypadku prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku,

– w przypadku prawomocnego oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania,

– w przypadku udzielenia zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania, jeżeli uprawniony w ogóle nie wystąpił z pozwem lub wnioskiem albo nie wystąpił o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone.

Możliwość komentowania Zabezpieczenie roszczenia została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Zabezpieczenie

Możliwość komentowania jest wyłączona.