Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone to tryb przeznaczony do rozpoznawania spraw drobnych i – przynajmniej w założeniu – nieskomplikowanych.

Zasadniczo w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są dwie kategorie spraw:

a) Sprawy drobne o roszczenia wynikające z umów (o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej dziesięciu tysięcy złotych); oraz o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej (jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych);

b) Sprawy o zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych oraz korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej1 – do kwoty siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych.

Postępowanie uproszczone charakteryzuje się szeregiem cech szczególnych:

1) Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz wnioski dowodowe muszą zostać wniesione na urzędowym formularzu (wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz w siedzibach sądów).

2) Jednym pozwem można dochodzić roszczeń z tej samej umowy, albo umów tego samego rodzaju – innego rodzaju połączenie roszczeń w jednym pozwie jest niedopuszczalne.

3) Nie można zgłosić interwencji głównej, ani ubocznej, niedopuszczalne są także zmiany podmiotowe.

4) Niedopuszczalne są zmiany powództwa.

5) Powództwo wzajemne i zgłoszenie zarzutu potrącenia jest możliwe tylko jeśli wzajemne roszczenia nadawałyby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

6) Apelacja w postępowaniu uproszczonym może zostać oparta wyłącznie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zarzutach naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Jeśli sprawa jest szczególnie zawiła lub wymaga wiadomości specjalnych, sąd rozpoznaje ją zgodnie z przepisami ogólnymi.

1 Dokładny zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 5051. Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1)   o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

2)   o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Reklamy

Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.