Uznanie powództwa

Pozwany w postępowaniu cywilnym może – najogólniej ujmując – przyjąć jedną z trzech postaw. Przede wszystkim może podjąć aktywną obronę, zgłaszać zarzuty, podnosić twierdzenia kwestionujące zasadność roszczeń powoda. Po drugie – może zachować mniej lub dalej idącą bierność (co może skończyć się uznaniem przez sąd twierdzeń powoda za prawdziwe, a w przypadku pełnej bierności pozwanego – wydaniem wyroku zaocznego). Wreszcie – pozwany może uznać powództwo.

Uznanie powództwa jest to oświadczenie pozwanego o tym, iż uznaje zasadność roszczenia powoda, jak również podstawę faktyczną uzasadniającą to roszczenie. Uznanie może dotyczyć całości lub części roszczenia zgłoszonego w pozwie.

Uznanie przez pozwanego samego żądania, a równocześnie zakwestionowanie okoliczności faktycznych podanych przez powoda nie stanowi uznania powództwa.

Sąd jest związany uznaniem powództwa – pod warunkiem, że uznanie nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Jakie mogą być przyczyny uznania powództwa?

a) Pozwany może faktycznie nie kwestionować powództwa. Najprostsza sytuacja to taka, kiedy pozwany – z jakiegokolwiek powodu – zapomina o tym, że ma do uregulowania określoną należność. Takie sytuacje się zdarzają, najczęściej w przypadku spraw drobnych – zwłaszcza, gdy wierzyciel przed wniesieniem pozwu nie wezwie dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

b) W praktyce najczęstsza chyba sytuacja to uznanie częściowe – między stronami istnieje spór co do wysokości wierzytelności (pozwany nie kwestionuje części żądania i w tym zakresie uznaje roszczenie), część wierzytelności może być przedawniona, część wierzytelności mogła zostać spełniona lub wygasnąć w drodze potrącenia, etc.

Jakie są konsekwencje uznania powództwa?

1) Sąd – o ile nie uzna uznania za niedozwolone – nie przeprowadza postępowania dowodowego i wydaje wyrok uwzględniający powództwo w zakresie, w jakim zostało ono uznane.

2) Wyrokowi zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

3) W przypadku, gdy pozwany uznał powództwo przy pierwszej czynności procesowej i nie dał powodu do wytoczenia powództwa, sąd zasądza zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanego.

Reklamy

3 Komentarze

Filed under Postępowanie sądowe

3 responses to “Uznanie powództwa

 1. Michał

  Witam Pana.
  Prowadzę sklep internetowy. Otrzymałem pozew do sądu, którym zaskarżono klauzulę znajdującą się w moim regulaminie (ostatnio sprawa jest dość głośna – powstały stowarzyszenia, które żyją właśnie z takich pozwów). Klauzura faktycznie jest niedozwolona, sprawdziłem w rejestrze UOKIK.
  Chciałbym zapytać, czy Pana zdaniem, w odpowiedzi na pozew, warto uznać powództwo, wraz z wnioskiem o nieobciążanie kosztami procesu?
  Czy jest taka linia obrony może się powieść? Z góry dziękuję. I pozdrawiam. M.

  • Witam,
   niestety nie. W sprawach o uznanie wzorca umownego za niedozwolony, rozpoznawanych przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów zastosowanie znajduje art. 479(41) k.p.c. zgodnie z którym W sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd nie może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. Niedopuszczalne jest też zawarcie ugody.
   Niestety taka sprawa musi zostać rozstrzygnięta merytorycznie, niezależnie od tego, że identyczna klauzula znajduje się już w rejestrze.
   Pozdrawiam

   • Michał

    Witam! Dziękuję za natychmiastową odpowiedź! W zamian poinformuję, jak się zakończyła sprawa. Pewnie niestety mają przegraną … M