Zwrot kosztów sądowych przeciwnikowi

Podstawową zasadą obowiązującą w procesie cywilnym jest obowiązek zwrotu kosztów przez stronę przegrywającą sprawę stronie wygrywającej.

Rozwiązanie to – przynajmniej teoretycznie – przerzuca główny ciężar związany z zakończonym procesem na stronę przegrywającą. Dzięki temu powód, który wniósł zasadne powództwo, powinien otrzymać od pozwanego nie tylko świadczenie, którego dotyczyła sprawa, ale także równowartość uiszczonej opłaty sądowej od pozwu, czy zwrot wynagrodzenia pełnomocnika. Również pozwany, przeciwko któremu skierowano bezzasadne powództwo, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.

Tyle, jeśli chodzi o założenia, a jak to wygląda w praktyce? Wszystko zależy od rodzaju sprawy – w większości wypadków koszty zwrócone przez przeciwnika będą stanowiły część (lub wręcz niewielką część) faktycznie poniesionych kosztów.

1) Jakie koszty podlegają zwrotowi?

Koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Są to:

a) poniesione przez stronę koszty sądowe – takie jak uiszczone opłaty od pozwu, apelacji, czy zażaleń;

b) koszty udziału w sprawie zależne od tego, czy strona jest reprezentowana przez adwokata (radcę prawnego) czy też nie:

– jeśli strona jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego – jest to wynagrodzenie tego adwokata lub radcy prawnego oraz koszty osobistego stawiennictwa strony nakazanego przez sąd;

– jeśli strona nie jest reprezentowana – koszty stawiennictwa w sądzie, oraz utraconego zarobku;

przy czym w każdym przypadku kwota ta nie może być wyższa niż wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (radcy prawnego).

2) Co to oznacza w praktyce?

Ciężar poniesienia opłat sądowych jest ostatecznie przerzucany na stronę przegrywającą. Powód uiszcza opłatę od pozwu, jednak jeśli wygra sprawę, otrzyma od pozwanego nie tylko kwotę, której się domaga, ale także równowartość zapłaconej opłaty od pozwu.

Przykładowo w sprawie o zapłatę kwoty 100 tysięcy złotych, pozew podlega opłacie w wysokości 5 tysięcy złotych. Jeśli sprawa zakończy się zwycięstwem powoda w pierwszej instancji – pozwany zostanie zobowiązany do zapłaty kwoty łącznie 105 tysięcy złotych.

Jeśli strona wygrywająca jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata/radcę prawnego), strona przegrywająca jest zobowiązywana do zapłaty na rzecz przeciwnika dodatkowo kosztów zastępstwa procesowego w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego zależy od rodzaju sprawy – w większości spraw zależy od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

– do 500 zł – 60 zł;

– powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

– powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

W opisanym wyżej przykładzie, jeśli powód byłby reprezentowany przez adwokata, pozwany zostanie w razie przegranej zobowiązany do zapłaty kwoty 108.600 złotych.

Z kolei jeśli pozwany będzie reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, a powództwo okaże się niezasadne i pozew oddalony, wtedy powód będzie musiał zapłacić pozwanemu kwotę 3.600 złotych (czyli sprawa będzie go kosztować łącznie 8.600 złotych – nie licząc innych kosztów poniesionych w związku ze sprawą)1.

3) Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi.

Powód zwolniony od kosztów sądowych nie musi co prawda uiszczać opłaty sądowej, ale w przypadku przegranej, będzie musiał zwrócić pozwanemu np. koszty zastępstwa procesowego.

W przykładzie opisanym powyżej, powód zwolniony z kosztów sądowych, nie musiałby uiszczać opłaty sądowej w wysokości 5.000 złotych, jednak w razie przegranej z pozwanym reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, będzie zobowiązany do zwrotu na jego rzecz kwoty 3.600 złotych.

W przypadku, gdy strona, która nie uiściła określonych opłat ze względu na zwolnienie od kosztów sądowych, wygra sprawę – obowiązkiem uiszczenia tych kosztów zostanie obciążona strona przeciwna.

W powyższym przykładzie, gdyby powód zwolniony z kosztów sądowych wygrał sprawę, to pozwany – oprócz obowiązku zapłaty 100.000 złotych na rzecz powoda, będzie musiał uiścić 5.000 złotych tytułem opłaty sądowej, od której powód był zwolniony.

4) Inne wydatki poniesione w toku trwania sprawy

Tu przede wszystkim należałoby zaliczyć opinię biegłego. W toku sprawy zaliczkę na wynagrodzenie biegłego wpłaca ta strona, która wnioskuje o sporządzenie opinii biegłego – jeśli jednak wygra sprawę, może liczyć na zwrot tych kosztów przez stronę przeciwną.

5) Częściowe uwzględnienie roszczeń

W przypadku częściowego uwzględnienia roszczeń, koszty – co do zasady zostają odpowiednio rozdzielone między stronami.

Wracając do opisanego wyżej przykładu – powód domagał się 100.000 złotych, uiścił opłatę sądową w wysokości 5.000 złotych.

Sąd uznał, że roszczenie jest zasadne w połowie i zasądził od pozwanego 50.000 złotych. W takiej sytuacji pozwany zostanie też zobowiązany do zwrotu połowy uiszczonej przez powoda opłaty sądowej – czyli 2.500 złotych.

6) Wyjątki

Oczywiście jak wszystkie zasady, także te opisane wyżej, doznają licznych wyjątków.

Jednym z nich jest możliwość dokonania przez sąd rozstrzygnięcia na zasadach słuszności i nieobciążenia strony przegrywającej kosztami. Sytuacja taka powinna być uzasadniona szczególnymi okolicznościami sprawy – może ją uzasadniać wyjątkowo zła sytuacja strony przegrywającej w połączeniu z charakterem sprawy (np. odszkodowawczej).

Innym wyjątkiem jest odwrócenie zasad zwrotu kosztów w przypadku, gdy pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa i przy pierwszej czynności procesowej uznał żądanie pozwu. W takiej sytuacji sąd zasądza na rzecz powoda należność dochodzoną pozwem, ale równocześnie zasądza zwrot kosztów na rzecz pozwanego. Sytuacja taka może nastąpić przykładowo, gdy pozew został wytoczony bez uprzedniego wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

7) Żądanie

Jeśli strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, aby otrzymać zwrot kosztów procesu musi przed zakończeniem sprawy złożyć spis kosztów lub wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Jeśli strona nie jest reprezentowana – o kosztach sąd rozstrzyga z urzędu.

Podsumowanie

Przystępując do sprawy sądowej, możemy liczyć na to, że w razie zwycięstwa, otrzymamy od drugiej strony zwrot kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z samym postępowaniem – a więc przede wszystkim uiszczonych opłat sądowych.

Niestety, każdy spór wiąże się z wieloma kosztami – wymiernymi i niewymiernymi – których nie uda się nigdy odzyskać.

Gdy wynagrodzenie pełnomocnika jest wyższe od określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, strona nie może liczyć na zwrot nadwyżki – a to tylko najbardziej oczywisty z kosztów, które należy czasem ponieść.

Co najważniejsze – zwrot kosztów najczęściej w żaden sposób nie zrekompensuje poświęconego na sprawę czasu i wysiłku.

1 Sąd może też przyznać opłatę w wyższej wysokości (aż do sześciokrotności stawek minimalnych), jeśli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata, przy czym w praktyce zasądzenie wielokrotności opłaty minimalnej zdarza się bardzo rzadko.

Reklamy

42 Komentarze

Filed under Postępowanie sądowe

42 responses to “Zwrot kosztów sądowych przeciwnikowi

 1. Piotr

  Witam serdecznie, w związku z instrukcją zadawania pytań w komentarzu pozwolę sobie na jedno :-). Składam sprzeciw przeciwko nakazowi zapłaty (e-sąd) i wnoszę o uznanie przedawnienia roszczenia windykacyjnego oraz zwrot kosztów dojazdu (dolotu właściwie) na ewentualną sprawę w SR w Polsce. Mieszkam w Szkocji i koszta lotnicze będą oscylowały w granicach 500zł w obie strony + dojazd w Polsce z lotniska na miejsce oraz nocleg. Na co mogę liczyc jesli chodzi o zwrot kosztów od powoda zakładając, że przedawnienie będzie skuteczne (na 99% będzie), jak o to wnioskowac, kiedy i w jakiej formie mogę otrzymac zwrot kosztów. Serdecznie pozdrawiam, Z wyrazami szacunku. Piotr

  • Witam,
   zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 98 par. 2 k.p.c. strona niereprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego może domagać się od drugiej strony zwrotu kosztów przejazdu do sądów oraz zarobku utraconego wskutek osobistego stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i utraconego zarobku nie może przekroczyć wynagrodzenia jednego adwokata.
   Stawki adwokackie z kolei ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (opisane wyżej we wpisie) – czyli jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi np. 4000 złotych – suma kosztów przejazdu i utraconego zarobku nie może przekroczyć 600 złotych.

   Wniosek o zwrot kosztów, wraz z udokumentowaniem ich wysokości i poniesienia (np. kopia biletów) należy złożyć w sądzie przed zamknięciem rozprawy.

   Natomiast w praktyce – jeśli sprawa dotyczy zapłaty i jedynym Pana zarzutem jest zarzut przedawnienia (a przedawnienie wynika z dokumentów i nie wymaga np. przesłuchania Pana na rozprawie) – osobiste stawiennictwo w sądzie może się okazać zbędne.

   Pozdrawiam,
   Bartosz Grykowski

 2. wiwa

  w jakim terminie od wydania wyroku, strona przegrana , musi pokryć koszty zastępstwa adwokackiego? (sprawa z w sądzie apelacyjnym)

  • Witam,
   pokrycie kosztów powinno nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia o kosztach.
   Pozdrawiam,
   Bartosz Grykowski

   • Roman

    Witam! Jeżeli w postanowieniu o ustaleniu kosztów Sąd nie wskazuje numeru konta wierzyciela to czy wierzyciel jest zobligowany do wskazania tego konta dłużnikowi zanim złoży wniosek do komornika?

   • Witam,
    formalnie wierzyciel nie ma takiego obowiązku i może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Przede wszystkim to dłużnik powinien podjąć działania zmierzające do ustalenia rachunku bankowego wierzyciela (ma też przykładowo możliwość skorzystania z instytucji przekazu pocztowego – jest mu bowiem znany adres wierzyciela).
    Jeśli natomiast Dłużnik zwróciłby się do wierzyciela o podanie numeru rachunku, a wierzyciel to zapytanie zignoruje i skieruje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – może to teoretycznie mieć wpływ na rozliczenia między stronami związane z kosztami prowadzenia egzekucji, ponieważ egzekucja w takiej sytuacji byłaby niecelowa i zbędna.
    Pozdrawiam

   • Zygmunt

    Ja mam lepszy numer sąd wskazał adres pocztowy pieniądze wysłałem ale wróciły z powrotem,złożyłem wniosek do depozytu sądowego i też echo czekam 7 miesięcy i nic. Dlatego zapytałem się czy jest możliwość wznowienia sprawy bo moim zdaniem oszuści nie przestali działać.

   • Witam,
    ale jaką sprawę chce Pan wznawiać? Sprawę pierwotną, czy depozytową?
    Jeśli chodzi o sprawę depozytową – 7 miesięcy to faktycznie długo, jeśli w sprawie faktycznie nic się nie dzieje – pozostaje jedynie składanie wniosków o przyspieszenie ewentualnie skarg na przewlekłość postępowania.
    Pozdrawiam

 3. Magdalena

  Witam Serdecznie, czyli koszt poniesiony od złożonej przeze mnie apelacji /została rozpatrzona na moją korzyść a wyrok sądu rejonowego uchylony, skierowany do ponownego rozpatrzenia/ powinien zostać mi zwrócony ? Na jaki konkretnie artykuł się powoływać w złozonym wniosku o zwrot tego kosztu ? I jak wyglada procedura zwrotu tego kosztu ? ile dni i od „czego”. Z góry bardzo dziekuje za odpowiedź.

  • Sąd odwoławczy uchylając wyrok sądu pierwszej instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania nie rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego (w skład którego wchodzi poniesiona opłata od apelacji), pozostawiając tę kwestię do rozpoznania sądowi pierwszej instancji (art. 108 par. 2 k.p.c.).

   W konsekwencji nie ma podstawy do żądania zwrotu kosztów po wydaniu takiego wyroku – i wyrok nie powinien zawierać rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów.

   Pozdrawiam

 4. Magdalena

  Dziękuje za odpowiedź. Czyli wniosek mogę złożyć w sądzie rejonowym dopiero kiedy sprawa będzie ponownie rozpatrywana w tymże sądzie pierwszej instancji ? czy zwrot tego kosztu w ogóle mi się nie należy i mam nie składać wniosku? Jak ma się do tego ustawa o kosztach sądowych art.79.1.e ?

  • Witam,
   wniosek o przyznanie kosztów należy złożyć przed zamknięciem rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku w danej instancji – potem roszczenie o zwrot kosztów za daną instancję wygasa.
   Jednak w przypadku strony nieprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika, sąd rozstrzyga o kosztach z urzędu.

   Art. 79 lit. e) uksc nie ma bezpośredniego związku ze zwrotem kosztów postępowania pomiędzy stronami (ma związek pośredni) – dotyczy wyłącznie rzadkiej sytuacji, gdy uchylenie wyroku było spowodowane rażącym naruszeniem prawa, co zostało (jednoznacznie) stwierdzone przez sąd odwoławczy.

 5. Agnieszka

  Witam!
  Chciałabym się dowiedzieć ile czasu ma pozwany na zwrot kosztow powodce po sprawie rozwodowej?

  • Powinien uczynić to niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o kosztach sądowych.
   Pozdrawiam

   • Agnieszka

    A jesli nie zrobil tego do dzisiaj, dodam ze wyrok uprawomocnil sie 8 stycznia a kieedy o tym mu mowie to twierdzi ze nadal n ie dostal postanowienia sadowego

   • Rozstrzygnięcie o kosztach jest co do zasady zawarte w wyroku, a nie w odrębnym postanowieniu (chyba, że wyrok jest np. uzupełniany w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach).
    Sąd co do zasady nie doręcza odpisu wyroku z urzędu.

    Jeśli więc rozstrzygnięcie o kosztach było zawarte w wyroku, a druga strona nie wystąpiła o doręczenie odpisu wyroku – to rozstrzygnięcie nie zostanie nigdy do niej wysłane.

    Jeśli chodzi o możliwości działania – jeśli druga strona nie zapłaci dobrowolnie, pozostaje jedynie wystąpienie na drogę egzekucji.

    Pozdrawiam

 6. Zbigniew Antosik

  Złożyłem pozew przeciw TU o zapłatę 7590zł, wniosłem opłatę 5%-380zł. Sąd wydał nakaz zapłaty i zwrot kosztów procesu w wysokości 75zł.
  Dlaczego tak mało?

  • Witam,

   z tego, co Pan opisuje wynika, że:
   a) sprawa została zakwalifikowana do postępowania uproszczonego, w którym opłata należna od pozwu o zapłatę kwoty 7590 złotych wynosi 300 złotych.

   W konsekwencji – opłata wniesiona powyżej 300 złotych jest opłatą nadpłaconą, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powinien Pan otrzymać zwrot tej części opłaty z sądu.
   b) Jeśli nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym się uprawomocni to – zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd zwróci Panu 3/4 wniesionej opłaty.
   Ponieważ ta część opłaty jest zwracana powodowi, oznacza to, że w razie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w praktyce powód ponosi tylko 1/4 należnej opłaty – i tylko do takiej wysokości pozwany zwraca powodowi uiszczoną opłatę.

   Podsumowując:
   – uiścił Pan opłatę w wysokości 380, ale należna opłata wynosiła tylko 300 złotych – kwota 80 złotych zostanie Panu zwrócona przez sąd;
   – jeśli nakaz zapłaty się uprawomocni, sąd zwróci Panu 3/4 opłaty wynoszącej 300 złotych – czyli 225 złotych
   W konsekwencji – w razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty faktycznie poniesiona przez Pana opłata będzie wynosić 75 zł (reszta zostanie zwrócona przez sąd) i tylko do zwrotu takiej kwoty będzie zobowiązany pozwany.

 7. ireneusz

  Witam mam pytanie czy przysługuje mi zwrot wpłaty kosztów pozwu jeśli Sąd Pracy wydaje postanowienie o cofnięciu pozwu w wyniku uznania cofnięcia powództwa związanego z jego zmianą?

  • Witam,

   opłata od pozwu jest zwracana w całości, jeśli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu drugiej stronie. Jeśli cofnięcie nastąpiło po wysłaniu odpisu, ale przed rozpoczęciem rozprawy.

   Pozdrawiam

 8. Tomasz

  Witam.
  Mój baedzo zawiły proces cywilny dobiegł końca i jako pozwany jestem tym wygranym w sprawie i mam przysadzony zwrot kosztów 3994zl
  Publikacja wyroku odbyła się 27luty a uzasadnienie wyroku otrzymałem 19 kwiecień w którym dalej jest powiedziane o zwrocie kosztów przez powoda dla mnie.
  Powód zapewne będzie składać apelację ale czy to będzie miało coś wspólnego ze zwrotem kosztów od obecnie zakończonej sprawy?
  I kiedy i do kogo mam się zwrócić o tę kwotę pieniędzy?

  • Rozstrzygnięcie w zakresie zwrotu kosztów procesu uprawomacnia się z całym wyrokiem i dopiero wtedy jest wymagalne.
   Sąd drugiej instancji może zmienić cały wyrok, w tym rozstrzygnięcie o kosztach procesu.

   Koszty procesu powinny zostać zapłacone niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku – płaci je strona, na którą sąd włożył obowiązek zwrotu kosztów.
   Pozdrawiam

 9. PP

  Witam,

  Jak w praktyce (z technicznego punktu widzenia) wygląda zwrot kosztów? – to jest przelew na rachunek bankowy, który podaję, a jeżeli tak, kiedy muszę go podać itd.? I jak wygląda sytuacja gdy jestem reprezentowany przez pełnomocnika – on podaje swoje dane (jeżeli tak, to kiedy i gdzie to robi)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Zwrot kosztów może być dokonany w dowolny sposób – jest to normalna wierzytelność pieniężna.

   W praktyce – najczęściej na rachunek bankowy, a kwestie techniczne to już sprawa ustalenia między stronami (zasadniczo numer rachunku należy przekazać stronie przeciwnej jak najszybciej po uprawomocnieniu się orzeczenia)
   Pozdrawiam

 10. anastazya

  Witam.
  Witam.
  W poradniku pisze Pan o spisie kosztów lub wniosku składanym przez profesjonalnego pełnomocnika. Czy dobrze rozumiem treść poradnika: w przypadku profesjonalnego pełnomocnika wystarczy sam wniosek w pozwie o zwrot kosztów wg norm przepisanych ? Czy musi być ten spis? Składając pozew nie wiem ile i jakie koszty poniosę w trakcie rozprawy. Jeśli pełnomocnik złoży wniosek o zwrot bez spisu, to Sąd orzeknie o kosztach czy wezwie o uzupełnienie o spis? Może lepiej złożyć pozew samemu?
  Nie bardzo rozumiem tej części wyjaśnień.

  • 1) W przypadku strony niereprezentowanej przez pełnomocnika zawodowego – sąd rozstrzyga o zwrocie kosztów z urzędu.
   2) Jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika zawodowego, konieczne jest złożenie wniosku o zwrot kosztów według norm przypisanych (wówczas sąd zasądza zwrot kosztów postępowania oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z rozporządzeniem).

   W każdym przypadku możliwe jest też złożenie spisu kosztów dokumentującego rzeczywiście poniesione koszty – oczywiście składa się go na koniec postępowania.

 11. normativ

  Witam

  Mam pytanie związane z apelacją pracodawcy, a mianowicie w styczniu tego roku Sąd Pracy wydał korzystny dla mnie wyrok lecz pracodawca odwołał się od tegoż wyroku. I tutaj moje pytanie, jak długo czeka się na wyznaczenie sprawy w sądzie rejonowym (II instancja)
  A drugie moje pytanie, sąd zasądził 6000tys zł odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zastępstwa procesowego (radca prawny), chciałbym wiedzieć na jaką końcową kwotę mogę liczyć.

  • Co do pierwszego pytania – zależy od sądu i konkretnej sprawy, terminy bardzo się różnią między poszczególnymi sądami.

   Co do drugiego pytania – jeśli wyrok sądu odwoławczego będzie dla Pana korzystny, sąd zasądzi dodatkowo koszty zastępstwa procesowego za drugą instancję, zgodnie z rozporządzeniem, w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy sprawa, w jakim stopniu będzie wygrana, etc. Oczywiście przez cały czas naliczane są też odsetki.

 12. Arek

  Powód w pozwie złożonym do tut. Sądu domagał się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 520,26 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.
  Pozew ten został opłacony w prawidłowej wysokości.
  Wobec uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym trzy czwarte uiszczonej opłaty należało zwrócić z uwagi na treść art.79 ust 1 pkt 2 c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  Na postanowieniu widnieje data 24 czerwiec 2008 r. i teraz pytanie czy postanowienie przedawniło się?

  • Witam,
   zgodnie z art. 81 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, roszczenia o zwrot opłaty sądowej przedawniają się w terminie 3 lat.
   Pozdrawiam

 13. teo

  Pytanie dotyczy zwrotu kosztów.Finał sprawy jest taki że Sąd oddalił w całości sprawę i przyznał zwrot poniesionych kosztów wynikających ze .sprawy i tych które wnosiłem na początku. Jednak sprawa była również w tej sprawie w śadzie gdzie jest hipoteka -tam się odwoływałem gdzie sąd w pierwszej instancji i drugiej nie uznał zasadności moich odwołań i apelacji a kosztami zostałem obciążony i kwota została zapłacona.
  Czy mogę odzyskać poniesione koszty -opłatę zastępstwa procesowego, opłata sądowa oraz opłata na rzecz komornika oraz odsetki jakie zapłaciłem już nie mówiąc o moich kosztach, czy wchodzą tu w grę odsetki od niesłusznie pobranych kosztów.

  • Witam,

   z treści Pana komentarza nie wynika to jednoznacznie, ale rozumiem że toczyły się dwa odrębne postępowania (jedno procesowe, drugie wieczystoksięgowe)?
   Sąd rozstrzyga jedynie o kosztach danego postępowania i nie rozstrzyga o kosztach innych postępowań.

   Prawomocne rozstrzygnięcie o kosztach co do zasady nie może zostać zmienione – chociaż w niektórych przypadkach możliwe jest np. stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (i później domaganie się odszkodowania z tego tytułu), w pewnych wypadkach możliwe jest też wznowienie postępowania – jednak wszystko to są sytuacje wyjątkowe.

   Pozdrawiam

 14. Mariusz

  Kilka miesiecy temu całkowicie przegrałem w swoim mieście sprawę o eksmisję z lokalu który zajmuję.Zrobiłem odwołanie do sądu wyżej i wygrałem oprócz tego że sąd nakazał ADM w moim mieście nadać mi jednak należny
  lokal to jeszcze zasądził dla mnie pewna kwotę .Rozprawa skończyła się 26 czerwca.+ 2 tyg.uprawomocnienia.A ja jeszcze nadal nie mam na koncie zwrotu kwoty od adm który o wiele wiele wczesniej prosił mnie w piśmie o podanie nr.konta.by przelać należną kwotę przyznana przez sąd.Jak to egzekwować ? i o jaka ew. kwotę chodzi.?

  • Witam,
   może Pan złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
   Kwota, jakiej może się Pan domagać jest (a przynajmniej powinna być) określona w wyroku sądu.
   Pozdrawiam

 15. Grzegorz

  1. Co dzieje się z kosztami, gdy pozwany zapłacił należność główną lub jej częśc po wniesieniu powództwa na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty (choć nie zapłacił odsetek)? Czy koszty te Sąd obniża lub od nich odstępuje w wyroku?
  2. Czy strona przegrywająca jest zobowiązana do uiszczenia kosztów procesu, jeżeli składa skargę kasacyjną, którą składa się zawsze od prawomocnego orzeczenia? Czy też można bez konsekwencji czekać na orzeczenie SN?

  • Witam,
   1) W przypadku spełnienia przez pozwanego świadczenia po wniesieniu pozwu i cofnięcia w odpowiedniej części pozwu przez powoda – pozwany jest uznawany za przegrywającego i koszty są należne powodowi, także od części zapłaconej po wniesieniu pozwu.
   2) Świadczenie zasądzone wyrokiem sądu drugiej instancji (w tym koszty sądowe) jest wymagalne, wniesienie skargi kasacyjnej nie wstrzymuje wykonalności wyroku.
   Pozdrawiam

 16. Czy po terminie można złożyć odwołanie

 17. Iwoa

  Witam, sądziłem się z pracodawcą wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, gdyż z całego okresu pracy były pracodawca nie zaliczył mi dwóch lat pracy w innej firmie ale na tym samym stanowisku – brak w tamtej firmie tzw. :Ponad zakładowego układu zbiorowego pracy. Sąd Rejonowy oddalił powództwo i zasądził mi a rzecz pracodawcy zwrot kosztów procesu, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 917,00 zł. Jedak wyczytałem z art. 98 par. 1 k.p.c. że ja powinienem zapłacić pracodawcy ale „na jego żądanie” czyli on ma się do mnie zwrócić o zapłatę czy to już poprzez zarządzenie sądu jest rozegrane? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

  • Żądanie zwrotu kosztów procesu jest zgłaszane w toku postępowania.
   Jeśli pracodawca takie żądanie zgłosił – koszty zasądzone na rzecz drugiej strony są należne z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
   Pozdrawiam

 18. Malinowska Maria

  Czy koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz pozwanego
  mogę ubiegać się o rozłożenie na raty jeżeli tak to jak ma to być załatwione.