Zawezwanie do próby ugodowej

Ugoda sądowa może zostać zawarta przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego, w ramach tzw. postępowania pojednawczego, które jest inicjowane przez zawezwanie do próby ugodowej.

Postępowanie pojednawcze jest przeprowadzane przez sąd rejonowy, niezależnie od tego, jaki sąd byłby właściwy do merytorycznego rozpoznania sprawy. Zawezwanie do próby ugodowej jest składane przed wniesieniem pozwu i wszczęciem właściwego procesu między stronami, a jeśli w ramach postępowania pojednawczego dojdzie do zawarcia ugody – w istocie zastępuje taki proces.

Jak wygląda zawezwanie do próby ugodowej?

1) Jest to pismo procesowe, w którym należy jak najdokładniej określić zakres swoich roszczeń – jest to szczególnie istotne, dla oceny wobec jakich roszczeń został przerwany bieg przedawnienia.

2) Zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga przedstawienia szczegółowych dowodów – jest to istotna zaleta postępowania pojednawczego, ponieważ można je zainicjować także wtedy gdy z jakiegoś powodu nie dysponujemy jeszcze wszystkimi niezbędnymi do wniesienia pozwu dowodami.

3) Zawezwanie do próby ugodowej jest tanim środkiem prawnym – podlega opłacie stałej w wysokości 40 złotych, niezależnie od tego, jaka byłaby opłata sądowa od pozwu w sprawie, której dotyczy.

W ramach postępowania pojednawczego możliwe jest zawarcie ugody sądowej z jej wszelkimi skutkami – przede wszystkim może ona po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić podstawę egzekucji. Co do zasady taka ugoda zamyka już potrzebę prowadzenia sporu sądowego dotyczącego tego samego roszczenia między tymi samymi stronami.

Zawezwanie do próby ugodowej, które zostanie skutecznie i poprawnie wniesione przerywa bieg przedawnienia.

Jakie jest praktyczne znaczenie postępowania pojednawczego?

Wbrew założeniom i nazwie bardzo rzadko jest nim zawarcie ugody. W istocie postępowanie pojednawcze składa się z jednego posiedzenia, na którym strony deklarują, czy zamierzają zawrzeć ugodę (najczęściej nie chcą jej zawrzeć lub w ogóle nie stawiają się na posiedzenie), po czym postępowanie kończy się bez zawarcia ugody lub zostaje ona zawarta (dużo rzadziej). Jakiekolwiek ewentualne bardziej zaawansowane, czy skomplikowane negocjacje muszą zostać przeprowadzone między stronami poza tym postępowaniem.

Najważniejszym praktycznym skutkiem zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia. Nie ma tu znaczenia, czy przeciwnik w jakikolwiek sposób zareaguje na zawezwanie do próby ugodowej – nawet jeśli nie stawi się do sądu, bieg przedawnienia zostaje przerwany.

Ten skutek w połączeniu z tym, jak prostym narzędziem jest zawezwanie do próby ugodowej (brak konieczności przedstawiania dowodów, oraz opłata sądowa w wysokości 40 złotych), powodują, że jest to instrument bardzo chętnie wykorzystywany i wygodny praktycznie w każdej prowadzonej działalności.

W praktyce warto pomyśleć o zawezwaniu do próby ugodowej w każdej sytuacji, w której z jakiegokolwiek powodu nie chcemy występować z pozwem, ale równocześnie nie zamierzamy pozwolić, aby nasze roszczenie się przedawniło. Powody takiego działania mogą być różne, ale w praktyce można wyróżnić cztery najważniejsze:

a) zyskanie na czasie – gdy z jakiejkolwiek przyczyny wniesienie powództwa przed upływem terminu przedawnienia jest niemożliwe lub utrudnione, co może wynikać np. z konieczności zgromadzenia dowodów, czy przebiegu procesu decyzyjnego (w przypadku większych czy złożonych podmiotów);

b) chęć uniknięcia eskalacji konfliktu – jaka często wiąże się ze sporem sądowym. Przerwanie biegu przedawnienia za pomocą zawezwania do próby ugodowej, wydłuża czas na polubowne rozwiązanie sporu;

c) gdy wniesienie pozwu jest nieopłacalne – w sytuacji, gdy strona przeciwna jest z jakiegokolwiek powodu niewypłacalna, wobec czego nie warto angażować środków w dochodzenie od niej roszczeń. Z drugiej strony, jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja, że dłużnik w przyszłości odzyska płynność finansową, warto zapobiec przedawnieniu roszczenia – co najłatwiej uczynić, składając zawezwanie do próby ugodowej.

d) gdy wniesienie pozwu mogłoby okazać się przedwczesne – przykładowo, gdy zaspokojenie roszczenia przez dłużnika stanowi element większego układu rozliczeń między kilkoma podmiotami, a dłużnik deklaruje wolę wywiązania się ze swojego zobowiązania po zakończeniu innych sporów. W takiej sytuacji – w zależności od wiarygodności i wypłacalności takiego dłużnika – również warto rozważyć, czy warto wikłać się w długotrwały i kosztowny spór sądowy, czy też dać mu szansę na dobrowolne spełnienie świadczenia. Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania warto jednak zabezpieczyć swoje roszczenie przerywając bieg przedawnienia.

 Czy w postępowaniu pojednawczym może dojść do zawarcia ugody? Teoretycznie jest to możliwe, chociaż w praktyce zdarza się niezwykle rzadko – wszystko zależy od postawy dłużnika, oraz oczywiście zakresu ustępstw na jakie zgadza się wnioskodawca.

Zawarcie ugody w drodze postępowania pojednawczego może też stanowić wygodny sposób zapewnienia sobie tytułu egzekucyjnego, stanowiący alternatywę wobec np. poddania się przez dłużnika egzekucji na podstawie aktu notarialnego. Jeśli dłużnik i wierzyciel są w stanie porozumieć się co do warunków i zasad spłaty, a równocześnie wierzyciel chce mieć możliwość prowadzenia egzekucji w przypadku, gdy dłużnik zdecyduje się wyłamać z poczynionych ustaleń – zawezwanie do próby ugodowej może stanowić dogodny instrument. Strony mogą ustalić treść planowanej przez siebie ugody, którą zawrą w ramach postępowania zainicjowanego złożeniem przez wierzyciela wniosku.

Z tych wszystkich przyczyn, zawezwanie do próby ugodowej powinno stanowić stały element funkcjonowania w obrocie prawnym każdego przedsiębiorcy. Dopuszczenie do przedawnienia wierzytelności to jedna z najprostszych dróg do przegrania każdego sporu – a zawezwanie do próby ugodowej jest jednym z najlepszych sposobów przerwania biegu przedawnienia.

Reklamy

Możliwość komentowania Zawezwanie do próby ugodowej została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Ugoda

Możliwość komentowania jest wyłączona.