Ugoda sądowa i pozsądowa

Poza zawarciem ugody sądowej, możliwe jest także zawarcie ugody pozasądowej – czyli normalnej umowy, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa.

Ugoda pozasądowa może zostać zawarta zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie – wówczas powinna zobowiązywać powoda do cofnięcia pozwu. Sąd nie jest związany ugodą pozasądową, chociaż tworzy ona nowy stan faktyczny i prawny sprawy, więc musi wpłynąć na jego rozstrzygnięcie.

Każde z rozwiązań – zarówno ugoda sądowa, jak i pozasądowa – ma swoje wady i zalety:

1)      Zaletą ugody pozasądowej jest to, że może ona zostać zawarta w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy między stronami toczyło się lub toczy jakieś postępowanie. Istnieje więc możliwość zawarcia ugody, która będzie dotyczyć bardzo licznych sporów między tymi samymi podmiotami, bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek postępowania sądowego i kosztów, które się z nim wiążą. Taka ugoda pozasądowa, która kompleksowo reguluje stosunki między stronami, może też np. dotyczy wierzytelności przyszłych;

2)      Natomiast pod innymi względami ugoda sądowa jest znacznie lepszym rozwiązaniem – przede wszystkim dlatego, że stanowi tytuł egzekucyjny. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z obowiązków przewidzianych w ugodzie, druga strona może na podstawie ugody sądowej (zaopatrzonej w tytuł wykonawczy) prowadzić egzekucję.

Ugoda pozasądowa tego nie zapewnia – w przypadku, gdy któraś ze stron ugody nie będzie chciała wywiązać się z jej postanowień, druga strona będzie musiała wystąpić na drogę sądową, aby wyegzekwować swoje prawa.

W przypadku, gdy sprawa toczy się już przed sądem, za zawarciem ugody sądowej przemawia dodatkowo fakt, że ugoda taka skutkuje zwrotem połowy uiszczonej od pozwu (lub apelacji) opłaty.

Podobne artykuły:

1. Ugoda sądowa

2. Postępowanie mediacyjne

3. Zalety ugodowego rozwiązania sporu

Reklamy

Możliwość komentowania Ugoda sądowa i pozsądowa została wyłączona

Filed under Ugoda

Możliwość komentowania jest wyłączona.