Ugoda sądowa

W przeciwieństwie do niezbyt istotnej w sprawach gospodarczych mediacji, możliwość zawarcia ugody sądowej jest dość często wykorzystywana.

Ugoda sądowa stanowi porozumienie między stronami, w którym określają one sposób zakończenia dzielącego je sporu.

Ugoda sądowa może zostać zawarta w toku całego postępowania (a nawet przed jego wszczęciem w drodze tzw. zawezwania do próby ugodowej), aż do jego prawomocnego zakończenia – czyli także np. przed sądem drugiej instancji. Oczywiście, w przypadku gdy wyrok pierwszej instancji jest korzystny dla jednej ze stron, z reguły maleje jej chęć na zawarcie ugody w postępowaniu apelacyjnym.

Jakie są zalety ugody sądowej?

a)      Strony mają szansę zakończyć postępowanie rozstrzygnięciem, które (przynajmniej częściowo) odpowiada każdej z nich;

b)      Ugoda sądowa pozwala na szybkie zakończenie sprawy sądowej – a także wiążących się z nią kosztów, straconego czasu (zarówno samych stron, jak i świadków), wynagrodzenia pełnomocników, kosztów samego postępowania – np. wydatków na opinie biegłych;

c)      Ugoda sądowa jest w praktyce równoważna wyrokowi sądowemu – stanowi bowiem tytuł egzekucyjny;

Zakończenie postępowania w drodze zawarcia ugody sądowej skutkuje zwrotem połowy opłaty od pisma wszczynającego sprawę w danej instancji (pozwu, wniosku lub apelacji).

Zawarcie ugody prowadzi do wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania.

Trzeba pamiętać, że co do zasady treść ugody jest ustalona dowolnie przez strony, jednak sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną – w przypadku, gdyby była ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzała do obejścia prawa.

Pewne kategorie spraw z założenia nie mogą zostać zakończone ugodą (są to np. sprawy o rozwód, sprawy o uznanie wzorca umownego za niedozwolone, czy też sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych) – niemniej większość typowych sporów sądowych może zostać rozstrzygnięta w ten sposób.

Równoważna ugodzie sądowej jest także ugoda zawarta w toku postępowania mediacyjnego.

Podważenie ugody sądowej

Ugoda sądowa wiąże strony i może stanowić podstawę prowadzenia egzekucji. W przeciwieństwie do wyroku sądowego, strony nie mogą od niej apelować – co oczywiście jest zasadne, skoro same zgodziły się na jej określoną treść.

Istnieje jednak możliwość uchylenia się od skutków ugody, ze względu na wadę oświadczenia woli. Mogą to być – przykładowo – działanie pod wpływem groźby lub błędu, albo w stanie braku świadomości.

W praktyce od skutków oświadczenia woli można się uchylić wnosząc zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania – trzeba jednak pamiętać o krótkim terminie na złożenie takiego zażalenia.

Jeśli postanowienie o umorzeniu postępowania się uprawomocni, oświadczenie o uchyleniu się od skutków zawartej ugody nadal może zostać złożone (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego) – jednak może wymagać od uchylającej się osoby podjęcia dalszych działań, np. wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko egzekucji prowadzonej na podstawie kwestionowanej ugody sądowej.

Podobne artykuły:

1. Zalety i wady ugody sądowej i pozasądowej

2. Postępowanie mediacyjne

3. Zalety ugodowego rozwiązania sporu

Reklamy

Możliwość komentowania Ugoda sądowa została wyłączona

Filed under Ugoda

Możliwość komentowania jest wyłączona.